Welcome Guest

Asean

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน และมีการดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ อาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ไทย ,มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม และพม่า