Welcome Guest

คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง (MOF Tax Clinic) ‘เพราะภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ’ แต่ ‘คุณอาจยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีดีพอ’ ดังนั้น กระทรวงการคลัง ในฐานะองค์กรภาครัฐอันเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับนานาภาษีในประเทศไทย จึงตระหนักถึงความสำคัญในการให้ ‘ภาษี’ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ประชาชนทุกคนสามารถ ‘เข้าใจได้’