Welcome Guest

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ ๖ ต้อนรับเปิดเทอม


  • Reads:
    1,223
  • Rate:

  • Published:
    5/22/15 3:01 PM
  •    
Uploaded by: lri Free (48 pages) on 5/22/15 3:01 PM
Description สารสัมพันธ์  Lri ฉบับที่ ๖  ต้อนรับเปิดเทอม วันนี้เราอาจเคยได้ยินจากสื่อ นักวิชาการ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทางการศึกษาว่า การปฏิรูปการศึกษาของเรา ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณ จำนวนมหาศาลให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเมื่อเร็วๆ นี้ ผลการ สอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะวิชาภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าระบบ การศึกษาของไทยยังไม่ทำให้เด็กไทยมีความรู้ตามหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่งหลายฝ่าย อาจมองว่า ต้นเหตุ สำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ คือ “การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา” โดยมีครูเป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว “ครู” จึงตกเป็นจำเลยของสังคมทั้งที่ยังมีครูส่วนใหญ่ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
Tags ทักษะแห่งการคิด,   ห้องเรียนแห่งการคิด,   การศึกษาในศตวรรษที่   21,   สารสัมพันธ์,   ภควัต   เกตุอุ่น  
PDF Download สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ ๖ ต้อนรับเปิดเทอม in PDF
Add a Comment

 

Login or new register to leave a comment.