Welcome Guest

THE FUTURE OF MEDIA : คนสื่อในอนาคต


  • Reads:
    997
  • Rate:

  • Published:
    9/20/16 1:14 PM
  •    
Uploaded by: GhoongNiramol Free (1 pages) on 9/20/16 1:14 PM
Description THE FUTURE OF MEDIA : คนสื่อในอนาคต THE FUTURE OF MEDIA : คนสื่อในอนาคต เป็นหนังสือรายงานประจำปี 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ย. 2559 เนื้อหาภายในเล่มสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ สื่อทางเลือกและนิวมีเดียว รวมทั้งนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
Tags THE   FUTURE   OF   MEDIA   :   คนสื่อในอนาคต  
PDF Download THE FUTURE OF MEDIA : คนสื่อในอนาคต in PDF
Add a Comment

 

Login or new register to leave a comment.