Welcome Guest

ขั้นตอนการนวดเท้า 50 ท่า


  • Reads:
    7,593
  • Rate:

  • Published:
    8/6/11 12:41 AM
  •    
Uploaded by: Free (56 pages) on 8/6/11 12:41 AM
Description ขั้นตอนการนวดเท้า 50 ท่า ขั้นตอนการนวดเท้า 50 ท่า โดย อ.อรทัย สารกุล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ประโยชน์ของการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ช่วยกระตุุ้นการทำางานของระบบต่างๆ เช่น ช่วยกระตุุ้นการไหลเวียนของเลือด และ นํ้าเหลืองกระตุุ้นการทำางานของไตเป็นต้น
Tags การนวดเท้า,   ขั้นตอนการนวดเท้า,   แพทย์แผนไทย,   การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  
PDF Download ขั้นตอนการนวดเท้า 50 ท่า in PDF
Add a Comment

 

Login or new register to leave a comment.