Welcome Guest

หนังสือภาษาไทย ป.2 เล่ม 1

You need to download Adobe Flash Player to use this software.
To get the latest version of Adobe Flash Player click on the icon below.

If you download Adobe Flash Player you will be able to use all of the flipbook tools to zoom in,
zoom out, bookmark, make a note and perform many other function.
These tools are not available it you view Flipbooksoft in HTML version.


Get Adobe Flash player

or
If you can't (don't want to) download Adobe Flash Player.

 • to view Flipbooksoft in HTML version
 • to view Flipbooksoft in HTML5 version
 • (Please kindly note that you will not be able to use any of the Flipbooksoft tools.
  Picture resulation will also decrease by 30%)


  • Reads:
   18,173
  • Rate:

  • Published:
   11/09/295:26
  •    
  Uploaded by: Free (121 pages) on 11/09/295:26
  Description หนังสือภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2537 จาก Wikipedia? ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมมี 30 บท มีคำใหม่ 800 คำ ตัวละครยังคงเป็นชุดเดิม สอนคำใหม่อย่าง คำควบกล้ำ, ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา, อักษรนำ การย้ำคำที่ ย, ว สะกด โดยผูกกับเรื่องราวที่มีสาระเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็กควรรู้ ควรปฏิบัติ เช่น การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน, ดวงจันทร์, รุ้งกินน้ำ, การเดินทางโดยรถไฟ, ภูมิประเทศสองข้างทางรถไฟ ทำความรู้จักกับยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน, รถยนต์ ยังคงกล่าวย้ำเรื่องความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ วัฒนธรรมอย่างการขนทรายเข้าวัด ตักบาตร ลอยกระทง นอกจากนั้นยังสอนให้รู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สัญญาณจราจร, การรู้จักบุคคลในท้องถิ่น เช่น สาธารณสุขอำเภอ, เกษตรอำเภอ, ตำรวจ, นายอำเภอ เป็นต้น
  Tags มานะ   มานี   แบบเรียนภาษาไทย  
  PDF Download หนังสือภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 in PDF
  Add a Comment

   

  Login or new register to leave a comment.