Welcome Guest

อภัยทาน ตัดเวรกรรม


  • Reads:
    2,646
  • Rate:

  • Published:
    4/27/12 6:16 AM
  •    
Uploaded by: namo2u Free (13 pages) on 4/27/12 6:16 AM
Description อภัยทาน ตัดเวรกรรม หนังสือ อภัยทาน ตัดเวรกรรม เล่มนี้ เป็นผลงานของพระเดชพระคุณ พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ 1) ว่าด้วยอภัยทาน คือการยกโทษ ขออโหสิกรรมแก่กัน 2) ว่าด้วยเสริววาณิชชาดก คือโทษของการจองเวร 3) ว่าด้วยหลักการแผ่เมตตาให้ศัตรู และ 4) ว่าด้วยจิตตสปา คือ บทสวดมนต์เพื่อความสงบแห่งจิตใจ "ไม่มีการให้ใดๆ ในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่เท่าอภัยทาน" นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=373 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท
Tags หนังสือธรรมะ,   dhammabook,   LC2U        
PDF Download อภัยทาน ตัดเวรกรรม in PDF
Add a Comment

 

Login or new register to leave a comment.