Welcome Guest

สื่อการเรียนรูู้


  • Reads:
    1,098
  • Rate:

  • Published:
    10/14/13 11:09 PM
  •    
Uploaded by: Free (26 pages) on 10/14/13 11:09 PM
Description สื่อการเรียนรูู้ ยินดีต้อนรับสู่ ระบบ AdaStoreFront ราคาสินค้า/รวมเงินเงินทอน โปรแกรมเวอร์ชั่น โหมดการทำงาน แคชเชียร์ วันที่ขาย เครื่องจุดขาย เปลี่ยนภาษา แสดงชื่อสินค้าขณะบันทึก รายการสินค้า ฟังก์ชันอื่นๆ เครื่องแม่ข่าย/ฐานข้อมูล หมายเลขบิลอย่างย่อ พนักงานขาย ลูกค้า/สมาชิก ช่องรับรหัสสินค้า/บาร์โค้ด ยอดเงินรวมสินค้า เปลี่ยน Theme ฟังก์ชันการทำงาน Table of Content ยินดีต้อนรับสู่ ระบบการขายหน้าร้าน (ADASTOREFRONT) 2 บทที่ 1 การเข้าสู่หน้าจอการขาย 4 บทที่ 2 เริ่มการขาย 6 การบันทึก/สแกน สินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการ 7 การรวมยอดเงินเพื่อแจ้งยอดการชำระค่าสินค้า/บริการ กับลูกค้า 15 การรับชำระเงิน 16 การคืนสินค้า/บริการจากลูกค้า 19 บทที่ 3 การบักทึก รายได้ / รายจ่ายอื่นๆ 22 การบันทึกรายได้อื่นๆ 22 การบันทึกรายจ่ายอื่นๆ 23 บทที่ 4 การพิมพ์บิลซ้ำ 24 บทที่ 5 การปิดรอบการขาย 25 ภาคผนวก สรุปฟังก์ชันการใช้งาน 26 บทที่ 1 การเข้าสู่หน้าจอการขาย ในการเริ่มต้นการใช้งาน ระบบหน้าร้าน สามารถทำการ ดับเบิ้ลคลิก ที่ ไอคอน AdaStoreFront ที่หน้าจอ Desktop หรือ ไปที่ “Start -> Programs -> Adasoft -> AdaPos3.0 -> AdaPosFshHpm -> AdaStoreFront” ดังรูป จะปรากฏหน้าจอ สำหรับใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้ทำการคีย์รหัสผู้ใช้ที่ช่อง Login และ รหัสผ่านที่ ช่อง Password จากนั้น กดปุ่ม <Enter> ที่แป้นพิมพ์ หรือ เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม OK ในกรณีที่ใส่รหัสผู้ใช้ และ/หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้องจะ ระบบจะแสดงข้อความเตือน หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับใส่หมายเลขเครื่องจุดขาย ซึ่งหน้าจอนี้จะประกอบด้วย วันที่ขายและเครื่อง จุดขายในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกวันที่ที่ทำการขายจะแสดงเมื่อมีการ Login เข้าสู่ระบบการขายหน้าร้าน โดยปกติแล้วระบบจะแสดงวันที่ขายให้เป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ (ตามวันที่เครื่อง) และไม่สามารถแก้ไขได้ยกเว้น Admin ของระบบ (ระดับ 9) ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวันที่ขาย สามารถทำได้โดยกดปุ่ม หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอเพื่อป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ของ Admin เพื่อเปลี่ยนวันที่การขาย ระบบจะปลดล็อควันที่ขายเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ ถ้าต้องการเปลี่ยนวันที่ขายให้ทำการกดที่ปุ่ม จะปรากฏปฏิทิน เพื่อใช้ในการเปลี่ยนวันที่ขายตามต้องการ ในการเปลี่ยนแปลงวันที่ขาย จะมีผลต่อการเรียงลำดับ ของหมายเลขเอกสาร ในรายงานภาษีขาย บทที่ 2 เริ่มการขาย หลังจากที่แคชเชียร์ได้คีย์รหัสผ่าน และเครื่องจุดขาย ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ การใช้งาน จากนั้น จะแสดงหน้าจอที่พร้อมสำหรับการขาย การทำงานของระบบหน้าร้าน จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักคือ 1. การบันทึก/สแกน สินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการ 2. การรวมยอดเงินเพื่อแจ้งยอดการชำระค่าสินค้า/บริการ กับลูกค้า 3. การรับชำระเงิน ตามประเภทที่ลูกค้าชำระ เช่น เงินสด, คูปอง, บัตรเครดิต เป็นต้น 4. การปิดรอบการขาย และ นอกจากนี้ยังส่วนประกอบย่อย คือ 5. การคืนสินค้า/บริการจากลูกค้า 6. การพักบิลและค้นคืนบิลเพื่อทำการขายต่อ 7. การบักทึก รายได้/รายจ่ายอื่นๆ 8. การพิมพ์ซ้ำใบกำกับภาษีอย่าย่อ 9. การใช้ฟังก์ชันอื่นๆ เช่นเปิดลิ้นชักเก็บเงิน , เครื่องคิดเลข เป็นต้น ทุกๆฟังก์ชันการใช้งานจะสามารถใช้ได้ตามสิทธิ ที่ได้ถูกตั้งค่าไว้ในส่วนการกำหนดสิทธิการใช้งาน ในส่วนของ AdaStoreBack การบันทึก/สแกน สินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการ 1.1 การบันทึกสินค้า/บริการ จากรูป จะใช้สำหรับในการคีย์/สแกนรหัสบาร์โค้ดสินค้า/บริการเพื่อเข้าสู่ระบบซึ่งจะมีวิธีบันทึกได้ดังนี้ - สแกนด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด - คีย์ที่รหัสบาร์โค้ด / รหัสสินค้าที่แป้นพิมพ์ แล้ว กดปุ่ม <Enter> - คีย์ชื่อสินค้า/บริการบางส่วน หรือทั้งหมด แล้ว กดปุ่ม <F4> - กดปุ่ม <F4> เพื่อใช้ข้อมูลอื่นๆ ในการค้นหา เช่น ชื่อสินค้าอื่น (ชื่อที่ 2) - คลิกที่สินค้าด่วนที่ต้องการ โดยเลือกกลุ่มสินค้าด่วน ที่ต้องการ จากนั้นจึงเลือก สินค้าด่วน สินค้าด่วนจะถูกเตรียมในส่วนของ AdaStoreBack 1.2 การค้นหาสินค้า/บริการ ด้วยฟังก์ชันการค้นหา หรือ กดปุ่ม <F4> ที่แป้นพิมพ์ หน้าจอ ในการค้นหา จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ - “ชื่อคอลัมน์” ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล ที่อยู่ในรายการข้อมูล จากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย โดยการ คลิกที่คอลัมน์ที่ต้องการ เรียงลำดับ และ ระบบจะสลับการเรียงลำดับ เมื่อ คลิกซ้ำที่คอลัมน์เดิม - “รายการข้อมูล” จะแสดงข้อมูลของสินค้า/บริการใช้ค้นหา รวมถึงแสดงผล หลังจากการค้นหา โดยจะทำงานสัมพันธ์ กับในส่วน “คีย์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา” โดยเมื่อคลิกที่คอลัมน์ ที่ต้องการค้นหา ในส่วน “รายการข้อมูล” ในส่วนของการกรองข้อมูลตาม … จะเปลี่ยนไปตามคอลัมน์นั้นๆ - “คีย์ข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา” ใช้ในการคีย์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยสามารถ กดปุ่ม <Enter> ที่แป้นพิมพ์ เพื่อเริ่มการค้นหา การกดปุ่ม <Enter> จะมีค่าเท่ากับ การใช้ - “ประเภทที่ใช้ในการค้นหา” เพื่อเลือกวิธีการที่ระบบจะใช้ในการค้นหา ได้แก่ เป็นการค้นหาส่วนใด ส่วนหนึ่งของข้อมูล ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ความเร็วในการค้นหาจะต่ำกว่าแบบ “กรองข้อมูล” เป็นการค้นหา โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งแรกของข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา วิธีการค้นหาแบบนี้มีความเร็วในการค้นหาสูงที่สุด เป็นการค้นหาโดยใช้ข้อมูลที่คีย์เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล ครั้งก่อนหน้ามาใช้ ทำให้ลดเวลาในการคีย์ค้นหาข้อมูลถ้า ข้อมูลที่ต้องการค้นหาเหมือนกัน กับข้อมูลครั้งก่อนหน้า รูปภาพแสดงผลลัพธ์ที่ได้จาการค้นหา 1.3 การขายสินค้า/บริการที่มากกว่า 1 ชิ้น โดยปรกติเมื่อมีการสแกนสินค้า/บริการ หรือ บันทึกรายการ ตามปรกติระบบ จะเซ็ตจำนวนสินค้า/บริการ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ทุกครั้ง แต่ถ้าต้องการขายสินค้า/บริการ เช่น n ชิ้น (n เป็นจำนวนที่ต้องการ) จะมีขั้นตอนดังนี้ - ใส่จำนวนที่ต้องการ ลงใน ซึ่งเป็นช่องเดียวกันกับช่องที่ใช้ในการสแกนสินค้า/บริการ จากนั้น กดปุ่ม <PgDn> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิกที่ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ ระบบจะแสดงจำนวนที่ต้องการ ข้างล่างช่องสแกนบาร์โค้ด - จากนั้นสแกนสินค้า/บริการที่ต้องการ รูปแสดงผลลัพธ์ หลังจาก ใส่จำนวนที่ต้องการ + <PgDn> + สแกนสินค้า/บริการ ในกรณีที่ใส่จำนวน แล้วต้องการเปลี่ยนจำนวน สามารถใส่จำนวนใหม่แล้วกดปุ่ม <PgDn> ซ้ำได้เลยเช่น คีย์ 1 + <PgDn> เป็นต้น แต่จะต้องทำก่อนการสแกนสินค้า/บริการ สินค้าที่มีการจัดโปรโมชันจะมี ดอกจัน (*) หน้าชื่อสินค้า ถ้าสแกนสินค้า/บริการแล้ว จะไม่สามารถแก้จำนวนได้ ดังนั้นถ้าจำนวนไม่ถูกต้องจะต้องทำการ ยกเลอกรายการ (Void) และบันทึกรายการใหม่ที่ถูกต้องแทน 1.4 การยกเลิกรายการสินค้า/บริการ เป็นขั้นตอนที่ใช้ในกรณี ต้องการยกเลิกสินค้า/บริการ ที่ได้สแกน หรือ บันทึก เข้าไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้า/บริการ แบ่งออกเป็น 1.4.1 การยกเลิกรายการ เป็นการยกเลิกสินค้าทีละรายการ - กดปุ่ม <Shift + F2> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ ระบบจะสร้างแถบสีฟ้า ที่สามารถใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงที่แป้นพิมพ์ เพื่อเลื่อนไปยังรายการที่ต้องการยกเลิก หรือคลิก ไปยังรายการนั้นๆ - กดปุ่ม <F3> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ เพื่อยกเลิก - ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการยกเลิกสินค้า เลือก “OK” ถ้ายืนยัน จากนั้นเลือกเหตุผลในการยกเลิก เลือก “Cancel” ถ้าไม่ต้องการ - ระบบสร้างรายการขายติดลบที่มีค่าเท่ากับรายการสินค้าที่ยกเลิก และระบบจะกลับเข้าสู่โหมดการขายตามเดิม ทำให้แคชเชียร์สามารถ สแกนสินค้า/บริการต่อได้ทันที ถ้าสินค้าที่ต้องการยกเลิกเป็นสินค้ารายการสุดท้าย สามารถกดปุ่ม <F3> ที่แป้นพิมพ์โดยไม่ต้องสร้างแถบสีฟ้า 1.4.2 การยกเลิกสินค้าทุกรายการ / การยกเลิกบิล เป็นการยกเลิกสินค้าทุกตัวที่อยู่ทีหน้าจอภาพในขณะนั้น - กดปุ่ม <F2> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ เพื่อทำการยกเลิกบิล - ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการยกเลิกสินค้า เลือก “OK” ถ้ายืนยัน จากนั้นเลือกเหตุผลในการยกเลิก เลือก “Cancel” ถ้าไม่ต้องการ ในการยกเลิกบิลจะไม่กระทบกับหมายเลขเอกสาร เนื่องจากหมายเลขเอกสารจะเกิดขึ้นเมื่อจบขั้นตอนการรับชำระเท่านั้น 1.5 การนำเงินเข้า/ออกจากลิ้นชัก 1.5.1 การนำเงินเข้าเป็นการนำเงินเข้าลิ้นชักเพื่อเป็นเงินทอน - กดปุ่ม <Ctrl + F5> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - คีย์จำนวนเงินที่นำเข้า - เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันและพิมพ์สลิป หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปหน้าจอการขาย คลิก “Preview” เพื่อแสดง/พิมพ์สลิปการนำเงินเข้า 1.5.2 การนำเงินออกเป็นการลดจำนวนเงินในลิ้นชักโดยอาจเป็นการนำออกเพื่อฝากธนาคารหรือ นำส่งฝ่ายการเงิน เป็นต้น - กดปุ่ม <Ctrl + F6> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - คีย์จำนวนเงินที่นำออก - เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันและพิมพ์สลิป หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปหน้าจอการขาย คลิก “Preview” เพื่อแสดง/พิมพ์สลิปการนำเงินออก 1.6 การพักบิล และ การค้นบิลคืน ใช้ในกรณีที่สแกนสินค้า/บริการให้กับลูกค้า แต่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน เนื่องจากต้องการไปหยิบสินค้าเพิ่ม หรือลืมหยิบสินค้าโปรโมชัน มาด้วยเป็นต้น และในขณะเดียวกันก็มีลูกค้าท่านอื่น ที่ต้องการชำระค่าสินค้า/บริการ จึงจำเป็นต้องพักรายการของลูกค้าท่านแรกไว้ก่อน เพื่อให้บริการลูกค้าท่านอื่นก่อน จนกระทั่ง ลูกค้าท่านที่พักบิลไว้กลับมาจึง ทำการค้นบิลคืนเพื่อขายต่อ และ/หรือ รับชำระค่าสินค้า/บริการ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1.6.1 การพักบิล - กดปุ่ม <Ctrl + F7> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการพักบิลปัจจุบัน เลือก “OK” ถ้ายืนยัน เลือก “Cancel” ถ้าไม่ต้องการ - ระบบจะกลับเข้าสู่โหมดการขายตามเดิม ทำให้แคชเชียร์สามารถ สแกนสินค้า/บริการต่อได้ทันที ในกรณีที่ไม่มีการสแกนสินค้า แต่มีการใช้ฟังก์ชันการพักบิล ระบบจะแสดงข้อความเตือน การพักบิลสามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 1.6.2 การค้นบิลคืน - กดปุ่ม <Ctrl + F8> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - ระบบจะแสดงรายการบิลที่ถูกพักไว้ ให้เลือกบิลที่ต้องการ - ระบบจะแสดงสินค้าทุกรายการของบิลนั้นๆ ในของโหมดการขาย ในกรณีที่มีสินค้าค้างอยู่ที่หน้าจอขายจะไม่สามารถทำการค้นบิลคืนได้ ในกรณีที่ไม่มีรายการพักบิลแล้วจะทำการค้นคืนระบบจะแสดงข้อความเตือน “ไม่พบข้อมูลหรือยังไม่มีการกำหนดข้อมูล” 1.7 การบันทึกหมายเหตุให้กับบิลขาย เป็นการบันทึกข้อความที่เป็นคำเตือน หรือหมายเหตุให้กับ บิลนั้นๆ - กดปุ่ม <Ctrl + F10> ที่แป้นพิมพ์ - ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้บันทึกหมายเหตุ ซึ่งสามารถบันทึกได้สูงสุด 245 ตัวอักษร - เลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการบันทึก - “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการบันทึก/ปิดหน้าต่างการใส่ข้อมูล 1.8 การให้ส่วนลดรายการสินค้า/บริการ เป็นการลดค่าสินค้า/บริการ ในระหว่างที่มีการขายสินค้า ซึ่งสามารถลดได้ทั้งเป็น % และเป็นบาท - สแกนสินค้า/บริการที่ต้องการลดเข้าไปในระบบ - บันทึกตัวเลขจำนวน % หรือ บาท ที่ต้องการลด - กดปุ่ม <F7> ที่แป้นพิมพ์เมื่อต้องการลดเป็นบาท หรือ กดปุ่ม <F8> ที่แป้นพิมพ์เมื่อต้องการลดเป็น % หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ ที่มีการลดในส่วนการแสดงรายการสินค้า/บริการ 1.9 การชาร์จเพิ่มค่าสินค้า เป็นการชาร์จค่าสินค้า/บริการ ในระหว่างที่มีการขายสินค้า ซึ่งสามารถชาร์จได้ทั้งเป็น % และเป็นบาท และมีขั้นตอนการทำงาน ที่เหมือนกับการ ให้ส่วนลด เพียงแต่เปลี่ยน ฟังก์ชันดังต่อไปนี้ - สแกนสินค้า/บริการที่ต้องการชาร์จเข้าไปในระบบ - บันทึกตัวเลขจำนวน % หรือ บาท ที่ต้องการชาร์จ - กดปุ่ม <F5> ที่แป้นพิมพ์เมื่อต้องการชาร์จเป็นบาท หรือ กดปุ่ม <F6> ที่แป้นพิมพ์เมื่อต้องการชาร์จเป็น % - แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ ที่มีการลดในส่วนการแสดงรายการสินค้า/บริการ ดังแสดงในรูปของการให้ส่วนลด ในส่วนของการชาร์จ จะไม่มี ฟังก์ชันให้คลิกเหมือนการให้ส่วนลด การให้ส่วนลดในแต่ละสินค้าสามารถทำได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น ลด 5 บาท แล้ว ลดอีก 10% และ ตามด้วย 2% 1.10 การตรวจสอบดูโปรโมชัน เป็นการดูข้อมูล เพื่อให้แคชเชียร์นำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการ ซื้อสินค้าเพิ่ม ให้ครบตามโปรโมชัน เช่น “ถ้ารับ Pepsi เพิ่มอีก 1 กระป๋องจะได้รับส่วนลด 5 บาท”และยังสามารถดูโปรโมชันที่ลูกค้าได้รับแล้วจากสินค้า/บริการที่ได้มีการบันทึก/สแกนเข้าสู่ระบบ - กดปุ่ม <Ctrl + Shift + F12> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - แสดงรายการที่แนะนำ และ รายการที่ได้รับโปรโมชัน หน้าจอจะแสดงข้อมูลเมื่อมีการสแกนสินค้า/บริการที่มีโปรโมชัน การรวมยอดเงินเพื่อแจ้งยอดการชำระค่าสินค้า/บริการ กับลูกค้า เมื่อทำการสแกนสินค้าจนครบทุกรายการ แคชเชียร์ จะทำการรวมเงินเพื่อแจ้ง ให้กับลูกค้าเพื่อ ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยที่การชำระนี้ ลูกค้าสามารถชำระด้วย เงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, บัตรกำนัล เป็นต้น - กดปุ่ม <Home> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - ระบบจะแสดงยอดรวม เพื่อแคชเชียร์จะได้แจ้งยอดให้กับลูกค้าและเข้าสู่ขั้นตอนการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ในกรณีที่มีการใช้ระบบสมาชิก และสมาชิกมีส่วนลด ระบบจะคำนวณส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ เมื่อมีการรวมยอดเงิน 1. การให้ส่วนลด/ชาร์จ ท้ายบิล หลังจากการรวมยอดเงินค่าสินค้า/และบริการ แคชเชียร์สามารถที่จะให้ส่วนลด/ชาร์จ ท้ายบิลให้กับลูกค้าได้อีกก่อนที่ จะมีการรับชำระ และขั้นตอนการ ลด/ชาร์จเหมือนกับที่ทำใน ลด/ชาร์จรายสินค้า และยังสามารถทำได้มากกว่า 1 ครั้งเช่นเดียวกัน ส่วนลด/ชาร์จนี้จะไม่คำนวณ สินค้าที่มีการตั้งค่าว่า “ห้ามลด” และสินค้าโปรโมชัน (ในกรณีที่ ตั้งค่าระบบเป็นห้ามลดราคาหลังโปรโมชัน) การรับชำระเงิน เป็นการรับชำระเงินที่ลูกค้าจ่ายเป็นค่าสินค้า/บริการ เช่น เงินสด, คูปอง, บัตรเครดิต หรือ ผสมกันตามแต่ที่ลูกค้าเลือกที่จะชำระ จนกระทั่ง ยอดที่ชำระมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับมูลค่าของสินค้า/บริการ สุทธิ หลังจากคำนวณส่วนลด/ชาร์จ ท้ายบิล จึงจะถือว่าจบขั้นตอนการชำระ - คีย์ตัวเลขจำนวนเงินที่รับชำระจากลูกค้าแยกตามประเภทของเงินที่รับ เช่น คูปองและ เงินสดเป็นต้น - เลือกประเภทในการรับชำระซึ่งมีดังนี้ เช็ค : เป็นการรับชำระเงินด้วยเช็ค เช่นเช็คเงินสด เป็นต้น โดย • การกดปุ่ม <Shift + F8> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ • ใส่หมายเลขเช็ค • เลือกธนาคาร • เลือกวันที่ของเช็ค • “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปเลือกประเภทการชำระเงินใหม่ ในกรณีที่ใส่จำนวนเงิน มากว่ามูลค่าสินค้า ระบบ จะเตือนว่าการชำระด้วย “เช็ค”, “คูปอง” และ “บัตรเครดิต”จะไม่มีเงินทอน เช่าซื้อ : เป็นการชำระด้วยบัตรเช่าซื้อ เช่น บัตรอิออน, บัตร First Choice เป็นต้น • การกดปุ่ม <Shift + F9> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ • ใส่หมายเลขบัตรเช่าซื้อ • เลือกประเภทบัตร • “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปเลือกประเภทการชำระเงินใหม่ คูปอง : เป็นการชำระด้วยคูปอง ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ 2 ประเภทคือ คูปองส่วนลด หรือคูปองเงินสด ที่เมนูเครื่องมือ->ตัวเลือกใน AdaStoreBack ซึ่งสามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั้ง 2 แบบนี้ในมุมมองของลูกค้าจะไม่เห็นความแตกต่างกัน แต่ในส่วนของเจ้าของร้าน จะมีผลต่างกัน คือ คูปองส่วนลด จะเสมือนกับการให้ส่วนลดท้ายบิล คือทำให้ยอดขายสินค้า และมูลค่า ภาษีมูลค่าลดลงได้ และสำหรับคูปองเงินสด จะเสมือนเป็นการจ่ายเงินแทนเงินสด • การกดปุ่ม <F9> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ • เลือกประเภทคูปอง • ใส่หมายเลขคูปอง • “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปเลือกประเภทการชำระเงินใหม่ คูปองส่วนลดไม่สามารถชำระได้เกินมูลค่าสินค้า/บริการ แต่ถ้าเป็นคูปองเงินสดจะแสดงข้อความเตือน ไม่มีเงินทอนเหมือนการรับชำระด้วย เช็ค, บัตรกำนัล และ บัตรเครดิต บัตรกำนัล : เป็นการชำระด้วยบัตรกำนัลเงินสด • การกดปุ่ม <F10> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ • ใส่หมายเลขบัตรกำนัล • เลือกประเภทบัตร • “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปเลือกประเภทการชำระเงินใหม่ ระบบจะเตือนไม่มีเงินทอนถ้าชำระมากกว่าเหมือนการรับชำระด้วย คูปอง, เช็ค และ บัตรเครดิต บัตรเครดิต : เป็นการชำระด้วยบัตรเครดิตเช่น VISA, MASTER เป็นต้น • การกดปุ่ม <F11> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ • ใส่หมายเลขบัตรเครดิต • เลือกธนาคารบัตร • “ตกลง” เพื่อยืนยัน หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปเลือกประเภทการชำระเงินใหม่ ระบบจะเตือนไม่มีเงินทอนถ้าชำระมากกว่าเหมือนการรับชำระด้วย คูปอง, เช็ค และ บัตรกำนัล ถ้ามีการตั้งค่าความสัมพันธ์ ของหมายเลข นำของบัตรเครดิตกับประเภทบัตร เมื่อมีการใส่หมายเลขบัตรครบ ประเภทบัตรจะขึ้นให้อัตโนมัติ เงินสด : เป็นการชำระด้วยเงินสด และเป็นประเภทการชำระเพียงประเภทเดียวที่ระบบอนุญาต ให้มีเงินทอนในกรณีที่มีการชำระมากกว่ามูลค่าสินค้า/บริการ ดังนั้น ในกรณีที่มีการชำระเงินผสมกันควรจะต้องชำระเงินสดเป็นรายการสุดท้ายเสมอ • การกดปุ่ม <F12> ที่แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ รูปแสดงการชำระเงินผสมกัน - ในระบบจะมีรูปธนบัตรในส่วนล่างที่จะช่วยให้แคชเชียร์ สามารถใช้เป็นฟังก์ชันด่วนในการชำระเงินแทนการคีย์ตัวเลขเงิน - ในการคลิกที่ธนบัตรแต่ละครั้งระบบจะรวมเงินจากยอดเงินครั้งที่แล้ว เช่นต้องการคีย์ยอดเงิน 1,500 บาท สามารถคลิกที่ธนบัตร 500 เป็นจำนวน 3 ครั้ง หรือ คลิกที่ธนบัตร 1,000 หนึ่งครั้ง และคลิกธนบัตร 500 อีกหนึ่งครั้ง รูปธนบัตร และมูลค่าของธนบัตรสามารถกำหนดได้ที่ เมนูจัดการข้อมูล->ธนบัตร ใน AdaStoreBack - หลังจากเลือประเภมการชำระเงิน จนกระทั่งยอดเงินรวมที่รับชำระ มีมูลค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ มูลค่าสินค้า/บริการ ระบบจะแสดงยอดเงินทอน(ถ้ามี) และแคชเชียร์สามารถเริ่มการขายในบิลใหม่ได้ทันที การแสดงมูลค่าเงินทอนสามารถตั้งค่าเวลาหน่วงในการแสดงผลได้ที่เมนูเครื่องมือ->ตัวเลือกใน AdaStoreBack และในกรณีที่เริ่มการขายบิลใหม่ระบบจะเปลี่ยนจากยอดเงินทอนเป็นมูลค่าสินค้าที่สแกน หรือ บันทึกทันที การคืนสินค้า/บริการจากลูกค้า ในกรณีที่ ลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หลังจากที่ มีการบันทึกประเภทการชำระ เงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการเปลี่ยนสินค้า จะมีการทำงาน 2 ขั้นตอนคือ คืนสินค้า แล้วจึงขายสินค้าใหม่ ขั้นตอนในการรับคืนสินค้า - กดปุ่ม <Shift + F3> ที่ แป้นพิมพ์ หรือ ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาถามว่า ต้องการคืนสินค้าโดยอ้างถึงบิลอย่างย่อหรือไม่?เลือก “Yes” ถ้าต้องการ , “No” ถ้าไม่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอการคืน โดยจะต้องสแกนหรือบันทึกสินค้าบริการเข้าไปในระบบ แบบ Manual และ “Cancel” ยกเลิกการคืนสินค้าและกลับไปที่หน้าจอการขาย - ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาถามว่า สินค้าที่ต้องการเป็นการขายวันนี้หรือไม่? เลือกเลือก “Yes” ถ้าสินค้าที่คืนเป็นวันที่ปัจจุบัน หรือ ตรงกับวันที่ขายของระบบ , “No” ถ้าสินค้าที่ซื้อเป็นวันอื่นๆ และ “Cancel” ยกเลิกการคืนสินค้าและกลับไปที่หน้าจอการขาย ระบบมีการเก็บข้อมูลการขายวันที่ปัจจุบัน แยกกันกับข้อมูลการขายในอดีต เพื่อความเร็วในการขาย ทำให้ในการคืนสินค้า จะต้องมีการเลือกสินค้าที่คืนด้วยว่าถูกขายไปเมื่อไร (ในกรณีการคืนแบบอ้างถึงบิล) - คีย์หมายเลขบิลขาย/หมายเลขใบกำกับภาษีอย่างย่อ เลือก “ตกลง” เพื่อ ยืนยัน และ “Cancel” ยกเลิกการคืนสินค้าและกลับไปที่หน้าจอการขาย - เลือกสินค้าที่ต้องการคืน โดยคลิกที่สินค้า/บริการที่ต้องการคืน หรือสามารถใช้ลูกศรขึ้น/ลงที่แป้นพิมพ์ เพื่อเลื่อนแถบแสงไปยังรายการที่ต้องการ และ กดปุ่ม <Space bar> เพื่อเลือก หรือยกเลิกการเลือก - เลือกเหตุผลในการคืนสินค้า - ระบบจะแสดงการหน้าจอในโหมดการคืน - กดปุ่ม <Home> ที่ แป้นพิมพ์ และ ใส่จำนวนเงินเท่ากับมูลค่าสินค้า และเลือกประเภทเงินที่ต้องการคืนให้กับลูกค้า - ระบบจะกลับเข้าสู่โหมดการขายอัตโนมัติ เพื่อให้แคชเชียร์สามารถเริ่มขายต่อไปได้ทันที ในกรณีที่คืนทั้งบิล ระบบ จะนำเอาเอกสารมา กลับรายการให้ รวมถึงยอดเงินในการคืนด้วย เมื่อมีการกดปุ่ม <Home> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ บทที่ 3 การบักทึก รายได้ / รายจ่ายอื่นๆ ในบทที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขายสินค้า/บริการ ที่เป็นยอดขายหลักของงานขายหน้าร้าน แต่ ในส่วนงานหน้าร้าน ต้องมีการบันทึกรับ และจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีผลทำให้ยอดเงินในเครื่อง บันทึก หรือยอดเงินใน ลิ้นชักเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง เราเรียก การบันทึกยอดเงินรับเข้าแบบนี้ว่า รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน, ค่าเช่าวางตู้ ATM เป็นต้น และเรียกการบันทึกยอดเงินจ่ายออกว่า รายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา และ ค่าเก็บขยะ เป็นต้น หมายเลขบิลของการขายสินค้า/บริการ จะขึ้นต้นด้วย “S” (Selling) การบันทึกรายได้อื่นๆ - กดปุ่ม <Ctrl + F9> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - หมายเลขบิลของรายได้อื่นๆ ขึ้นต้นด้วย “I” (Income) - ทำการบันทึกรายการรายได้อื่นๆ เหมือนกับสินค้า/บริการ โดยระบบ จะแสดงเฉพาะรายได้ที่สามารถสแกน/บันทึก หรือค้นหาเท่านั้น - ระบบจะให้คีย์ยอดเงินรายได้ที่รับเข้า - กดปุ่ม <Home> เพื่อรวมเงิน และ เลือกประเภทการชำระเงิน เหมือนการขายสินค้า/บริการ - ระบบจะกลับเข้าสู่โหมดการขายอัตโนมัติ เพื่อให้แคชเชียร์สามารถเริ่มขายต่อไปได้ทันที โดยสังเกตได้จากหมายเลขบิลเปลี่ยนเป็นขึ้นต้นด้วย “S” อีกครั้ง - ในขณะที่อยู่ในโหมด รายได้อื่นๆ ถ้าต้องการกลับมาที่โหมดการขายสามารถทำได้โดยใช้ ฟังก์ชันการยกเลิกบิล ด้วยการกดปุ่ม <F2> ที่แป้นพิมพ์ ระบบจะแสดงข้อความเตือนการยกเลิกบิล เลือก “OK” เพื่อยืนยัน และ “Cancel” เพื่อกลับไปบันทึกรายได้อื่นๆ - สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นได้เหมือนกับการขายสินค้า/บริการ เช่น ยกเลิกรายการสินค้า, พักบิล เป็นต้น การบันทึกรายจ่ายอื่นๆ - กดปุ่ม <Ctrl + F11> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - หมายเลขบิลของรายจ่ายอื่นๆ ขึ้นต้นด้วย “X” (Expense) - ทำการบันทึกรายการรายจ่ายอื่นๆ เหมือนกับสินค้า/บริการ โดยระบบ จะแสดงเฉพาะรายจ่ายที่สามารถสแกน/บันทึก หรือค้นหาเท่านั้น - ระบบจะให้คีย์ยอดเงินรายจ่ายที่จ่ายออก - กดปุ่ม <Home> เพื่อรวมเงิน และ เลือกประเภทการชำระเงิน เหมือนการขายสินค้า/บริการ โดยระบบจะลดยอดเงินรวมในลิ้นชักออก - ระบบจะกลับเข้าสู่โหมดการขายอัตโนมัติ เพื่อให้แคชเชียร์สามารถเริ่มขายต่อไปได้ทันที โดยสังเกตได้จากหมายเลขบิลเปลี่ยนเป็นขึ้นต้นด้วย “S” อีกครั้ง - ในขณะที่อยู่ในโหมด รายจ่ายอื่นๆ ถ้าต้องการกลับมาที่โหมดการขายสามารถทำได้โดยใช้ ฟังก์ชันการยกเลิกบิล ด้วยการกดปุ่ม <F2> ที่แป้นพิมพ์ ระบบจะแสดงข้อความเตือนการยกเลิกบิล เลือก “OK” เพื่อยืนยัน และ “Cancel” เพื่อกลับไปบันทึกรายจ่ายอื่นๆ - สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นได้เหมือนกับการขายสินค้า/บริการ เช่น ยกเลิกรายการสินค้า, พักบิล เป็นต้น บทที่ 4 การพิมพ์บิลซ้ำ ในระหว่างการพิมพ์บิลหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และ ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ทำให้ระบบไม่สามารถที่จะพิมพ์บิลออกมาให้กับลูกค้าได้ในการขายปรกติ ดังนั้นจะต้องมีขั้นตอนในการพิมพ์ บิลซ้ำให้กับลูกค้า โดยที่บิลนั้นจะพิมพ์ คำว่า ” สำเนา” เพื่อให้ทราบว่าเป็นการพิมพ์บิลซ้ำ ในการพิมพ์บิลซ้ำจะไม่เกิดเอกสารอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Journal) เนื่องจาก EJ ได้ถูกสร้างในเอกสารต้นฉบับแล้ว - กดปุ่ม <Ctrl + Shift + F11> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - เลือกเงื่อนไขที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ โดยเลือกวันที่ และ บิลที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ - ระบบจะพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์สลิป - ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ยังไม่ถูกติดตั้งหรือแก้ไขให้พร้อมสำหรับการพิมพ์ ระบบ จะแสดงข้อความเตือน - ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์สลิปเท่านั้น แต่ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ แบบ Dot matrix หรือ Laser จะใช้ฟังก์ชัน <Shift + F10> บทที่ 5 การปิดรอบการขาย ในการขายเมื่อของแคชเชียร์ จะมีการทำงานเป็น รอบเวลาการทำงาน หรือ ที่เรียกว่าเป็น กะ เพราะฉะนั้น เมื่อแคชเชียร์เสร็จสิ้นการทำงานในรอบของตัวเองจะต้องมีการปิดรอบ เพื่อนำเงินที่ขายได้ส่งมอบให้กับผู้ที่ดูแลด้านการเงิน หรือ ผู้จัดการร้าน และ เพื่อให้แคชเชียร์ในรอบถัดไปสามารถเข้าสู่ระบบได้ - กดปุ่ม <Ctrl + F12> ที่แป้นพิมพ์ หรือ คลิก ในส่วนฟังก์ชันที่หน้าจอภาพ - ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการปิดรอบ เลือก ”OK” เพื่อยืนยัน และ “Cancel” เพื่อยกเลิกและกลับไปยังโหมดการขาย - คีย์รหัสผ่านที่ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบในตอนเริ่มการขาย และ ตามด้วยการ กดปุ่ม <Enter> ที่แป้นพิมพ์ - บันทึกจำนวนเงินที่อยู่ในลิ้นชัก แยกตามประเภทการรับชำระ - เลือก ”บันทึก” เพื่อยืนยัน และ “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกและกลับไปยังโหมดการขาย - ระบบจะแสดงข้อมูลสรุป ที่หน้าจอภาพ - กดปุ่ม <F9> ที่แป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์สลิป ที่รายงานสรุประบบจะให้พิมพ์ข้อมูลเสมอโดยไม่สามารถยกเลิกได้ ภาคผนวก สรุปฟังก์ชันการใช้งาน ฟังก์ชันการใช้งานหน้าที่ 1 ฟังก์ชันการใช้งานหน้าที่ 2 ฟังก์ชันการรับชำระ
Tags สื่อการเรียนรูู้  
PDF Download สื่อการเรียนรูู้ in PDF
Add a Comment

 

Login or new register to leave a comment.