Welcome Guest

นิตยสาร Creative Thailand ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันเศรษฐกิจไทย นิตยสาร Creative Thailand คือกิจกรรมภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ที่จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศราฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Creative Thailand