Welcome Guest

Books Knowledge & ResourcesBooks by Category
Description:
การศึกษาชุมชนเกษตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกการใช้เครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเกษตร 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ผลิตกาแฟอินทรีย์ อาทิ ประวัติความเป็นมา การบริหารจัดการ การตลาด การสนับสนุนจากภาครัฐ และทิศทางการดาเนินงานในอนาคต ชุมชนเกษตรที่ศึกษาคือ กลุ่มผู้ผลิตกาแฟอินทรีย์บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ ได้แก่ เส้นประวัติศาสตร์ (Time Line) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการศึกษา พบว่า เครื่องมือการศึกษาชุมชนเกษตรทั้ง 4 ชนิดสามารถปรับใช้ในการศึกษาชุมชนเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ read more
Page(s)
Result(s) 1 - 15 of 11,849