Welcome Guest

บริษัท เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จำกัด หรือมิสทิน บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรง มิสทิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยราชาขายตรงของเมื่องไทย “ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์” อดีตประธานกรรมการ เจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้น (ดังชื่อของบริษัท เบทเตอร์เวย์) ให้กับคนไทยทั่วประเทศ ผ่านธุรกิจระบบขายตรงของคนไทย