Welcome Guest

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี “...ควรพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยโสมง ทำเลที่สร้างเขื่อน พิกัด ๔๘ PSA ๘๐๖-๕๘๕ แผนที่มาตราส่วน๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๔๓๗ III โดยด่วน ทั้งนี้ควรพิจารณาเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสองฝั่ง ห้วยโสมงในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งและมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว